Vážení spoluobčania, návštevníci web stránky,

srdečne Vás vítam na web stránke určenej predovšetkým obyvateľom obce Macov, ktorí majú záujem byť informovaní viac, ako to umožňuje obecná tabuľa, obecný rozhlas, občasné letáky v schránke, alebo osobná návšteva u pani starostky v jej kancelárii a v čase, určenom úradnými hodinami. Táto web stránka je neoficiálnou stránkou obce, preto tu nenájdete jej symboly, či logo. Ide o moju vlastnú občiansku iniciatívu vyplývajúcu z pozície bývalej poslankyne obecného zastupiteľstva, obyvateľa obce, ktorému záleží na tom, ako obec funguje. Aj keď som sa rozhodla v posledných voľbách nekandidovať do orgánov samosprávy, pokladám za dôležité, aby ste mali prístup k verejným informáciám, na ktoré máte plné právo.

Cieľom web stránky je, v prvom rade, zabezpečiť širšiu informovanosť občanov o aktivitách samosprávy a dôležitých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na kvalitu života občanov, ale aj kontakt so samosprávou prostredníctvom internetu. Ambíciou web stránky je tiež poskytnúť spoločenský rozmer a priniesť informácie o aktivitách v obci, či zaujímavé informácie, ktoré môžu byť pre Vás užitočné a inšpirujúce.

Obec nemala do môjho zvolenia za poslankyňu OZ v roku 2010 žiadnu oficiálnu web stránku, či aspoň registrovanú doménu. Napriek množstvu príležitostí z rôznych zdrojov (granty, fondy, projekty ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska, a pod.) zameraných na zavádzanie nových informačno - komunikačných technológií, vrátane tvorby web stránky, ako pomoc v riadení samosprávy, vedenie obce nevyužilo tieto zdroje, aby pre občanov, pre ktorých je práca s počítačom, či internetom samozrejmou súčasťou ich každodennej práce, vytvorili priestor pre zdieľanie informácií, zjednodušenie, dostupnosť služieb atď. tak, ako to využilo mnoho iných obcí na Slovensku.

Žiaľ, tento stav "informačnej tmy" stále trvá. Moja iniciatíva a ponuka vytvoriť a pomôcť spravovať oficiálnu web stránku obce sa nestretla u pani starostky a bývalých kolegov poslancov s úspechom. Záujem neprejavilo ani súčasné vedenie. A tak túto, občiansku web stránku, som vytvorila a naďalej ju spravujem na vlastné náklady od januára 2011. S o to väčším potešením Vám možem oznámiť, že sa návštevnosť stránky pohybuje na úrovni takmer 2400 videní/mesiac! 

Okrem toho, doména "obecmacov" sa v najnavštevovanejšom internetovom prehliadači Google objavuje hneď na prvom mieste, čo následne umožňuje veľmi rýchly prechod na samotný web a k požadovaným informáciám. Vzhľadom na veľkosť našej obce (cca 285 obyvateľov, z toho cca 240 dospelých) a štruktúru obyvateľstva je to viac ako potešujúci výsledok, ktorý len potvrdzuje, že moja práca má zmysel.

Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, preto aby bola web stránka pre Vás skutočne užitočná a zaujímavá, uvítam aj Vaše názory, postrehy, očakávania a inšpiráciu. Môžete tak urobiť  prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v časti "Napíšte mám". Správa odoslaná cez tento kontaktný formulár je určená priamo mne. Ak máte záujem veci riešiť priamo zo starostkou obce, kontaktné informácie (adresa obecného úradu, tel./fax, e-mail) nájdete v menu, v časti "Kontakt".

Základná štruktúra a niektoré informácie, ktoré vyplývajú z Infozákona (Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, platných najmä od 1.1.2011), a ku ktorým mám právo prístupu ako občan, ale najmä ako poslankyňa OZ, bude stránka obsahovať automaticky. Všetky ďalšie časti web stránky, týkajúce sa občianskych aktivít, budem samozrejme veľmi rada tvoriť spolu s Vami - občanmi.

Ako už bolo spomenuté v úvode, web stránka, je obohatením doterajších foriem komunikácie (informačná tabuľa a obecný rozhlas), ktoré v dnešnej dobe a pri dnešných technických možnostiach skutočne nemožno považovať za dostačujúce pre potreby občanov, najmä tých, ktorí sú počas pracovných dní mimo obce.

Úprimne verím, že takto prispejem, spolu s Vami, k intenzívnejšej komunikácii, transparentnosti, inšpirácii, záujmu a aktívnejšej účasti občanov na správe vecí verejných, ale i na ďalších aktivitách v našej obci.

Teším sa na spoluprácu s Vami!

Ing. Lenka Kmeťová, obyvateľka obce Macov                                                                                          

 

Anketa

Má tento web pre Vás zmysel?

Áno (7)
100%

Nie (0)
0%

Mal by viac, ak by vedenie obce aktívne spolupracovalo (0)
0%

Celkový počet hlasov: 7

Dôležité oznamy!

VOĽBY do orgánov samospráv z 15. novembra 2014, bližšie informacie na: volbysr.sk/oso2014/sk/data.html

.............................................................

PETÍCIA proti výstavbe "Zariadenia na vysokoteplotné spracovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou" v Šamoríne-Šámote UKONČENÁ 25.8.2014! 
PROTI sa vyjadrilo 125 občanov, čo je, vzhľadom na čas, ktorý bol k dispozícií, výborný výsledok! Dnes, t.j. 25.8. budú petičné hárky spolu s oficiálnym listom - zamietavým stanoviskom starostky obce zaslané na Ministerstvo životného prostredia (Kopia oficialneho listu za obec Macov pre MZP SR.pdf (592,5 kB) Rovnaký oficiálny list zašlú na MŽP SR aj ostatní starostovia dotknutých obcí. 
Dokumentácia k projektu výstavby je k nahliadnutiu na OcÚ. 

..............................................................

Aktuálny kalendár bohoslužieb v kaplne obce Macov na mesiac november 2014 nájdete v časti Cirkevné služby

..............................................................

Ponúkam kvalitný konský hnoj do Vašej záhradky ZADARMO! Nová produkcia až od apríla 2015.

Kontakt: 0903 246 693

..............................................................

Termíny pre odvoz odpadu v roku 2014 nájdete v časti Služby občanom.

..............................................................

ZÁPISNICE z verejného zasadnutia OZ v roku 2014 nájdete v menu vľavo, v časti Samospráva/Zápisnice OZ.

...............................................................

BIOLOGICKÝ ODPAD

Konáre a haluzovinu, už opäť môžete ukladať pred VÚ pôdoznalectva a ochrany pôdy, vždy v sobotu. Prosím, nevyhadzujte tam odpad, ktorý tam nepatrí! Znemožňuje to odvoz do drtičky!

...............................................................

VZN OBCE

Nové platné VZN upravujúce poplatky a dane v obci s účinnosťou od 1.1.2012 nájdete v časti Samospráva/VZN obce

..............................................................

EU FONDY, GRANTY, ÚSPORNÉ RIEŠENIA...

Výrazná úspora za verejné osvetlenie: www.ecologic.sk 

Možnosti podávania projektov pre obec.

www.obnovadediny.sk, www.opzp.sk, www.minzp.sk,

www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

ROZVOJ VIDIEKA - finančné zdroje, grantové schémy 2013.

- PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) Aktualizované a bližšie informácie nájdete na: www.apa.sk

Eurofondy: aktuálne výzvy!

www.eurofondy.webnode.sk

www.eurofondy.com