Vážení spoluobčania, návštevníci web stránky,

želám Vám veselé a požehnané Veľkonočné sviatky, veľa radosti a zdravíčka!

 

Srdečne Vás vítam na web stránke určenej predovšetkým obyvateľom obce Macov, ktorí majú záujem byť informovaní viac, ako to umožňuje obecná tabuľa, obecný rozhlas, občasné letáky v schránke, alebo osobná návšteva u pani starostky v jej kancelárii a v čase, určenom úradnými hodinami. Táto web stránka je neoficiálnou stránkou obce, preto tu nenájdete jej symboly, či logo. Ide o moju občiansku iniciatívu vyplývajúcu z pozície obyvateľa obce a poslankyne Obecného zastupiteľstva (OZ) s prístupom k verejným informáciám, na ktoré máte rovnaké právo aj Vy.

Cieľom web stránky je, v prvom rade, zabezpečiť širšiu informovanosť občanov o aktivitách samosprávy a dôležitých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na kvalitu života občanov, ale aj kontakt so samosprávou prostredníctvom internetu. Ambíciou web stránky je tiež poskytnúť spoločenský rozmer a priniesť informácie o aktivitách v obci, či zaujímavé informácie, ktoré môžu byť pre Vás užitočné a inšpirujúce.

Obec nemala do môjho zvolenia za poslankyňu OZ žiadnu oficiálnu web stránku, či aspoň registrovanú doménu. Napriek množstvu príležitostí z rôznych zdrojov (granty, fondy, projekty ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska, a pod.) zameraných na zavádzanie nových informačno - komunikačných technológií, vrátane tvorby web stránky do riadenia samosprávy, vedenie obce nevyužilo tieto zdroje, aby pre občanov, pre ktorých je práca s počítačom, či internetom samozrejmou súčasťou ich každodennej práce, vytvorili priestor pre zdieľanie informácií, zjednodušenie a dostupnosť služieb atď. tak, ako to využilo mnoho iných obcí.

Žiaľ, ani moja iniciatíva a ponuka vytvoriť a pomôcť spravovať oficiálnu web stránku obce sa nestretla u pani starostky a kolegov poslancov s úspechom. Túto občiansku web stránku som preto vytvorila a spravujem ju na vlastné náklady od januára 2011. S o to väčším potešením Vám možem oznámiť, že sa návštevnosť stránky pohybuje na úrovni viac ako 1700 videní na mesiac!

Okrem toho, doména "obecmacov" sa v najnavštevovanejšom internetovom prehliadači Google objavuje hneď na prvom mieste, čo následne umožňuje veľmi rýchly prechod na samotný web a k požadovaným informáciám. Vzhľadom na veľkosť našej obce (cca 260 obyvateľov) a štruktúru obyvateľstva je to viac ako potešujúci výsledok, ktorý len potvrdzuje, že moja práca má zmysel.

Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, preto aby bola web stránka pre Vás skutočne užitočná a zaujímavá, uvítam aj Vaše názory, postrehy, očakávania a inšpiráciu. Môžete tak urobiť  prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v časti "Napíšte mám". Správa odoslaná cez tento kontaktný formulár je určená priamo mne. Ak máte záujem veci riešiť priamo zo starostkou obce, kontaktné informácie (adresa obecného úradu, tel./fax, e-mail) nájdete v menu, v časti "Kontakt".

Základná štruktúra a niektoré informácie, ktoré vyplývajú z Infozákona (Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, platných najmä od 1.1.2011), a ku ktorým mám právo prístupu ako občan, ale najmä ako poslankyňa OZ, bude stránka obsahovať automaticky. Všetky ďalšie časti web stránky, týkajúce sa občianskych aktivít, budem samozrejme veľmi rada tvoriť spolu s Vami - občanmi.

Ako už bolo spomenuté v úvode, web stránka, je obohatením doterajších foriem komunikácie (informačná tabuľa a obecný rozhlas), ktoré v dnešnej dobe a pri dnešných technických možnostiach skutočne nemožno považovať za dostačujúce pre potreby občanov, najmä tých, ktorí sú počas pracovných dní mimo obce.

Úprimne verím, že takto prispejem, spolu s Vami, k intenzívnejšej komunikácii, transparentnosti, inšpirácii, záujmu a aktívnejšej účasti občanov na správe vecí verejných, ale i na ďalších aktivitách v našej obci.

Teším sa na spoluprácu s Vami!

Ing. Lenka Kmeťová, poslankyňa OZ Macov                                                                                                      

 

Dôležité oznamy!

..............................................................

Voľby do orgánov samospráv, teda voľby starostu a poslancov budú už 21. júna 2014! 

..............................................................

Aktuálny kalendár bohoslužieb v kaplne obce Macov na mesiac apríl 2014 nájdete v časti Cirkevné služby

..............................................................

Ponúkam kvalitný konský hnoj do Vašej jarnej záhradky - ZADARMO! 

Kontakt: 0903 246 693

..............................................................

Termíny pre odvoz odpadu v roku 2014 nájdete v časti Služby občanom.

..............................................................

ZÁPISNICE z verejného zasadnutia OZ v roku 2014 nájdete v menu vľavo, v časti Samospráva/Zápisnice OZ.

...............................................................

BIOLOGICKÝ ODPAD

Konáre a haluzovinu, už opäť môžete ukladať pred VÚ pôdoznalectva a ochrany pôdy, vždy v sobotu. Prosím, nevyhadzujte tam odbad, ktorý tam nepatrí! Znemožňuje to odvoz do drtičky!

...............................................................

VZN OBCE

Nové platné VZN upravujúce poplatky a dane v obci s účinnosťou od 1.1.2012 nájdete v časti Samospráva/VZN obce

..............................................................

EU FONDY, GRANTY

Možnosti podávania projektov pre obec.

www.obnovadediny.sk, www.opzp.sk, www.minzp.sk,

www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

ROZVOJ VIDIEKA - finančné zdroje, grantové schémy 2013.

- PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) Aktualizované a bližšie informácie nájdete na: www.apa.sk

Eurofondy: aktuálne výzvy!

www.eurofondy.webnode.sk

www.eurofondy.com