Vážení čitatelia stránky www.obecmacov.sk,

naše stránky nedávajú priestor pre priame vyjadrovanie názorov a komentárov ich anonymnými čitateľmi. Samozrejme, uvítame prípadné názory, doplnenia, postrehy a pod. a to na elektronickej adrese liberta@macov.sk, alebo na poštovej adrese 930 32 Macov 6. Uvítame najma konštruktívne názory a pripomienky a od občanov, či už súčasných, alebo bývalých, doplnenie údajov k histórii obce Macov, prípadne kópie dokumentov dokladajúcich uvádzané skutočnosti a pod. Na všetky dotazy nebude možné odpovedať, v žiadnom prípade sa však nebudeme zaoberať prípadnými urážlivými a vulgárnymi vyjadreniami voči komukoľvek.