Obdobie do r. 1923


1277

Všetky dediny, pokiaľ v tomto čase
existovali a ležali v západnej polovici Žitného Ostrova, teda aj Macov,
patrili pod správu vtedajšej bratislavskej kapituly. Prvé písomné dokumenty o
správe tohto kraja a ľuďoch, ktorí tu žili, boli uložené v archíve tejto
bratislavskej kapituly, ktorý v roku 1277 vyhorel.


1342


Na uhorský trón nastúpil Ľudovít I. Veľký.


1367


V listine z roku 1367 sa objavuje  prvá písomná zmienka o obci Macháza, ktorá bola súčasťou vtedajšieho Uhorska. Osada mala vtedy 4-5 domov, ktoré sa nachádzali okolo hospodárskeho dvora.

Podľa legendy  bol názov obce odvodený od prievozníka /pltníka/, ktorý prevážal pocestných cez rameno Dunaja pravdepodobne v mieste nad kamenným krížom oproti dnešnému cintorínu. Prievozník sa údajne volal Mác, alebo Mac. Od neho bol odvodený názov osady Macháza /Mácov dom/. Obec patrila hradu Bratislava, neskoršie panstvu Bratislava v rámci dištriktu v Holiciach.


1382


Uhorskou kráľovnou sa stala Mária z Anjou.


1385


Za uhorského kráľa bol korunovaný Karol II.

 

1387


Uhorským kráľom sa stal Žigmund Luxemburský.


1398


Prvýkrát sa spomína obec Horný Macov /Felseumaczháza/, ktorá údajne vznikla v chotári obce. Ak takáto obec existovala, pravdepodobe nemala nič spoločného s obcou Macháza.


1437


Uhorským kráľom sa stal Albrecht Habsburský.


1439


Vládcom Uhorska sa stala Alžbeta Luxemburská.


1440


Kráľovná Alžbeta Luxemburská darovala obec rodine Bittó -  Imrichovi -  synovi Andrása Bittó Sárosfaiho.


1441


Objavuje sa názov obce Keeth-machaza, /-maczháza/. V obci vlastnili majetky aj Rozgonyiovci.


1449


Zemský správca János Hunyadi preniesol kráľovské právo na obec na veliteľa bratislavského hradu Andrása Bessenyoa za verné služby.

 

1457


Zomrel kráľ Ladislav Pohrobek.


1490


Kráľ Vladislav Jagellonský bol zvolený po smrti Mateja Korvína za uhorského kráľa.


1508


V roku 1508 kráľ Vladislav  daruje šľachtický dom a pozemky Orbána Macházaiho v Macházi bratislavskému prepoštovi Miklósovi a Istvánovi Erdöskerekimu.

 

1553


V portálnom súpise je obec je zapísaná s 9 portami.

 

1574


V obci žili 4 poddanské rodiny, obec Felseumacháza mala 7 poddanských rodín. V 16.storočí sa Maczháza uvádza opať ako kráľovský majetok.


17.storočie


V 17.storočí sa majiteľmi obce stali členovia grófskej rodiny Pálffy.


1715


Obec mala 3 daňovníkov.


1736

Obec Felseumaczháza bola opustená a usadlosti užívali poddaní z Bodíkov.

 

1740


Mária Terézia sa stala uhorskou arcivojvodkyňou.

 

1773


Používa sa názov obce Maczháza.

 

1780


Jozef II. Habsburský sa stal uhorským kráľom.

 

1790


Uhorským kráľom sa stal Leopold II.

 

1792


Uhorským kráľom sa stal František II. Habsbursko-lotrinský

 

1825


V súpise z roku 1825 obec mala 7 domov a 64 obyvateľov.


1828


V obci bolo 7 domov a žilo tu 64 obyvateľov


1843


Narodil sa Bors Péter.


1848


Uhorským kráľom sa stal František Jozef I.

 

1862


Narodila sa Foeldes Cecília.


1863


Narodil sa Frics József.


1867

Na základe tzv. rakúsko-uhorského vyrovnania z februára 1867 vznikol 8. júna 1867 štátny útvar, ktorý sa nazýval Rakúsko-Uhorsko (po nemecky Oesterreich-Ungarn, po maďarsky Osztrák-Magyar Monarchia) a ktorý vznikol premenou Rakúskeho cisárstva (Habsburskej monarchie).


Narodil sa Lelkes Péter.


1869


Obec mala v r. 1869 88 obyvateľov.

Narodil sa Pénzes József.


1870


Obec mala 89 obyvateľov.


1874


Narodila sa Fulajtár Mária.


1877


Narodil sa Miklós Ferenc.


1880


Obec mala 105 obyvateľov.


1882


Narodil sa Hurtony Mihály.


1883


Narodili sa Bors János a Elek Titusz.


1886


Narodil sa Fulajtár Mihály.


1888


Narodil sa Hurtony János.


1890


Obec Macháza mala v r. 1890 114 obyvateľov.

Narodil sa Bors László.


1892


Narodil sa Bors Joachim.


1894


Uhorská vláda sa zaoberala otázkou všeobecnej kolonizácie Uhorska.


1897


Narodil sa Érsek Ándrás.


1899


Narodil sa Foeldes Ignác.


1900


Obec mala 158 obyvateľov.  Narodila sa Lelkes Julianna.


1901


Narodil sa Miklós Béla.


1902


Zomrel Bors Péter vo veku 59 rokov. Narodil sa Miklós Gyula.

                                                   
 1905


Zomrela pani Foeldes Cecília vo veku 43 rokov.


1908


Narodila sa Foeldes Teréz.


1910


V  obci žilo 142 obyvateľov.


1911


Narodili sa Bors Sándor a Lelkes Irén.

Bol postavený kamenný kríž oproti dnešnému cintorínu. Kríž nesie nápis v maďarčine: "Imádunk
Téged Krisztus, mert a te szent kereszted által megváltotad a világot", čo v slovenčine  znamená:  "Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Tebe, lebo si skrze
svatý kríž svet vykúpil."


1912


Narodil sa Miklós Ferenc.


1913


Narodil sa Pénzes Gyula a Bors József.


1914


28.júna

Gavrilo Princip v Sarajeve zastrelil rakúsko-uhorského následníka trónu Františka Ferdinanda

28.júla

vypukla 1.svetová vojna. V ten istý deň Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku.

30.júla
bola v Rakúsko-Uhorsku vyhlásená mobilizácia a

6.augusta

Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Rusku.


Narodili sa Bors Anna a Lelkes József.


1915


23.mája
vstúpilo do vojny proti Rakúsko-Uhorsku Taliansko.


1916


21.novembra
zomrel František Jozef I., cisár a na uvoľnený trón nastúpil Karol I.


1917


Októbrová revolúcia (alebo komunistami používaný termín Veľká októbrová socialistická revolúcia, inak aj Boľševická revolúcia) bol ozbrojený
prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 7. novembra 1917 (25. október podľa juliánskeho kalendára, ktorý vtedy v Ruskuplatil). Z iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej frakcie sociálno-demokratickej strany Ruska V. I. Lenina bola pripravená akcia, ktorá zásadne poznamenala dejiny 20. storočia.


1918


Rok 1918 prináša veľkú aktivitu českého a slovenského zahraničného odboja, ktorý sazjednotil na spoločnom štáte Slovákov a Čechov. T.G. Masaryk podpísal Pittsburskú dohodu. V Paríži vznikla dočasná vláda pod predsedníctvom T.G.Masaryka.

28.10.1918

 rakúsko-uhorský minister zahraničia gróf Andrássy odovzdal prezidentovi USA Wilsonovi nótu, v ktorej bola vyjadrená ochota prijať podmienky spojencov z 18.10.1918 a vyslovená ochota zahájiť okamžité rokovanie o prímerí. Táto nóta bola de facto uznaním porážky Rakúsko-Uhorska a kapitulácie rakúsko-uhorskej monarchie. Došlo k rozpadu Rakúsko-Uhorska. 28.októbra vznikla Československá republika a obec Maczháza sa stala jej súčasťou. Slovensko sa prihlásilo k Československu tzv. Martinskou deklaráciou Slovenskej národnej rady 30. októbra 1918. Po 4 rokoch,3 mesiacoch a 9 dňoch skončila 1.svetová vojna. Cisár Karol I. podpísal abdikačnú listinu. Prvým československým prezidentom sa stal Tomáš Garrigue Masaryk.


Narodil sa a vzápatí zomrel Fulajtár Sándor. Narodil sa Fulajtár Vincze.


1919


16.apríla
bol vydaný zákon č. 215/1919 Zb.  z.a n. - tzv. záborový zákon. Záborový zákon vyhlásil tzv. veľkýpozemkový majetok, tj. súbor nehnuteľností patriacich jednému vlastníkovi alebo spoluvlastníkom presahujúcich 150 hektárov poľnohospodárskej pody alebo 250 hektárov všetkej pody, za zabratý. Tým obmezil povodným vlastníkom voľné disponovanie s podou a vyhradil štátu právo tento majetok vyvlastniť a prideliť.


8. mája

Karpatoruská Ústredná národná rada vyhlásila pripojenie Podkarpatskej Rusi k Česko-Slovensku. V r. 1919 - 1920 prebiehali rokovania o povojnovom usporiadaní a boli podpísané dohody o čs. hraniciach /Versailles, St. Germain, Trianon, Sévres/.


Narodila
sa Fulajtár Juliska, Bors István a Bors János.


1920


V roku 1920 mala obec 157 obyvateľov.

Zomrela Fulajtár Juliska ako jednoročná a Fulajtár Vincze ako dvojročný.


Za prezidenta bol znovu zvolený Tomáš Garrigue Masaryk. 30.januára bol prijatý zákon č. 81/1920 Zb. z. a n., ktorý umožňoval štátu podržať si podľa potreby zabratý majetok, prípadne ho použiť na všeobecne užitočné účely. Zvyšok pody sa mal za úhradu prideliť jednotlivcom - bývalým zamestnancom veľkostatkov, ktorí stratili zamestnanie v dosledku pozemkovej reformy, reemigrantom,remeselníkom, legionárom, atď.

Vo februári bola prijatá Ústava.


18.apríla
sa uskutočnili prvé československé voľby do poslaneckej snemovne. Najviac mandátov získala Československá strana sociálne demokratická robotnícka.


1921


Obec mala 159 obyvateľov.


1922


Narodila sa Fulajtár Mária.


1923


Narodil sa Foeldes László a Elek László.