Obdobie od r. 1924 - 1938

Obdobie od r. 1924 do r. 1938 sa dá pravdepodobne s odstupom času označiť za obdobie, kedy došlo k najvačšiemu a najrýchlejšiemu rozmachu obce Macov od začiatkov obce až do r. 2015. Nejde len o to, že sa obec Macov rozšírila, že sa do obce prisťahovali noví obyvatelia. Aj obdobie 1995 - 2015 by bolo možné takto charakterizovať.  S príchodom nových ľudí došlo však, na rozdiel od súčasnosti,  aj k veľkému kultúrnemu rozvoju obce,  konali sa tanečné zábavy (vačšinou v Légu u Nedbálka), dožinkové slávnosti, organizovali sa kurzy varenia, fungoval ochotnícky divadelný krúžok. Kulisami bola aj macovská príroda a čiastočne si kulisy vyrábali občania sami.  Udržiavali sa staré zvyky - napr. fašiangový sprievod, hody. Dochádzalo k vzájomnému obohacovaniu dvoch odlišných kultúr.  Bola postavená škola, bol otvorený obchod, založený zmiešaný hasičský zbor. V obci bola zriadená knižnica. Bol zaznamenaný výrazný rozvoj v oblasti poľnohospodárskej výroby vďaka aplikácii nových agrotechnických postupov, začali sa používať stroje, ktoré do tej doby neboli v obci známe a používané. Bolo založené tzv. "vodné družstvo", vďaka ktorému niektorí macovskí sedliaci patrili k priekopníkom v zavlažovaní polí. Založený bol úspešný spolok chovateľov hovadzieho dobytka, v obci sa organizovali výstavy dobytka. Bolo založené poľovnícke združenie. V obci sa chovaly včely, holuby. Začali sa vysádzať ovocné stromy, bol vybudovaný unikátny park, ktorého zvyšky možno vidieť ešte dnes. Pretože toto všetko vieme zo spomienok našich rodičov a prarodičov, ktorí boli v tej dobe mladí, je možné, že obraz tejto doby mohol byť trocha zidealizovaný. Avšak to, čo tu uvádzame, je nesporné.


1924

V tejto dobe sa zbiehali 3 poľné cesty, ktoré sa napojili na miestnu komunikáciu obce Macháza približne v mieste, kde je dnes kamenný kríž oproti cintorínu. Cesta pokračovala okolo domov starousadlíkov - Pénzesa, Lelkesa, Fulajtára, Eleka, Borsa Joachima, ďaľšieho Borsa, Foeldesa a Hurtonyiho smerom k dnešnej hasičskej zbrojnici, kde bolo rázcestie. Jedna cesta viedla doprava smerom na obec Sárosfa /dnes Blatná na Ostrove/. Druhá cesta viedla cez panský dvor,  poza dnešný obecný úrad, po severnej strane dnešného obecného parku, odkiaľ pokračovala zhruba v rovnakých miestach, kde sa nachádza dnes štátna cesta do Lehníc, pričom míňala po pravej strane pravdepodobne bývalý dom pastiera, ktorý stál na svojom mieste donedávna /na pozemku rodiny Maerzovej/. Po ľavej strane cesty - približne na hranici dnešných pozemkov pani Stocker a Iboyovej bol cintorín o rozlohe cca 40 m2. Ďalej prechádzala cesta okolo domu obuvníka Fricsa a usadlosti Ferenca Miklósa.

 V obci v roku 1924, okrem zamestnancov na  panskom dvore grófa Bittó, žilo na svojich usadlostiach približne dvanásť maďarských rodín  -  Pénzesa, Lelkesa (tento bol vlastníkom dvoch domov),  Fulajtára, Eleka, Borsa Joachima, Földesa, Borsa Józsefa, Hurtonyiho, Érseka (to bol miestny tesár)  a Borsa László. Pri dnešnej ceste do Lehníc, trocha osamote stála usadlosť  Miklós Ferenca  - starý pán Miklós bol tehlárskym majstrom a oproti jeho usadlosti bola tehelňa. Neďaleko stál aj domček miestneho obuvníka Fricsa.     V Macove v tejto dobe zrejme býval aj p. Rigo, možno aj s rodinou - býval zrejme po pravej strane súčasnej miestnej komunikácie, ktorá vedie smerom k novej zástavbe v severnej časti obce.

V rámci povojnových zmien došlo aj k prvej pozemkovej reforme. Niektoré grófske dvory a k nim patriaca značná časť poľnohospodárskej pody bola rozparcelovaná a bola predaná jednotlivým záujemcom do vlastníctva, prípadne im bola prenajatá. Nové osady vznikali v južnom pohraničí Slovenska. Tieto
osady vznikali na holej pode ako samostatné osady, alebo vznikali v tesnom susedstve už existujúcich dedín, od ktorých preberali aj názvy.  Pri plánovaní pozemkovej reformy bol kolonizačným referátom Ministerstva poľnohospodárstva Československej republiky vybraný pre založenie novej kolónie aj kataster obce Macháza. Pretože kataster obce Maczháza bol malý, bola do kolonizačnej akcie zahrnutá aj poda v katastroch susedných obcí - Veľká Szarva /Rohovce/, Tárnok /Trnávka/, Nagy Paka /Veľká Paka/, Sárosfa /Blatná na Ostrove/. Táto poda bola povodne v majetku grófov Jánosa Pálffyho, Fridricha Pongrácza a Bittó Dénesa. Výmera ornej pody pre túto kolóniu činila asi 353 hektárov. Pre intravilán kolónie Macháza bolo určených asi 30 hektárov. Poda bola prideľovaná jednotlivcom - kolonistom, na základe zákona a za pevne stanovené ceny. Štát poskytol kolonistom výhodné podmienky - úvery s odloženými splátkami, subvencie. Prídelová poda sa splácala tým sposobom, že približne 2/3 ceny sa splácali v hotovosti a jedna tretina v splátkach. 15.5.1926 Ministerstvo financií odporučilo Kráľovskej zemskej banke schváliť žiadosť o poskytnutie požičky pre kolóniu Macov vo výške 1.104.000 Kč. Žiadosť bola schválená a do r. 1933 bolo kolonistom poskytnutých 13 stavebných úverov s 5 %-ným úrokom a odkladom prvej splátky o dva roky. Do úverovej politiky patrili aj subvencie a dotácie. Kolónia Macov napríklad dostala subvencie na zriadenie dobytčej váhy, podporované bolo čiastočne aj ovocinárstvo, zakladanie záhrad. Čiastočne bola dotovaná výstavba školy, vybavenie školskej knižnice a úprava verejných priestranstiev - orba a následná úprava pozemku v strede obce, ktorej sa hovorilo "plac". Na "placi" bola vysiata tráva, zasadené okrasné kríky a stromy.   Majitelia veľkostatkov po citeľnom znížení výmery ornej pody prepúšťali deputátnikov a na prácu sezónnych pracovníkov mali menšie nároky. Hrozilo sociálne napatie. Preto štát vypracoval tzv. program drobných prídelcov. Drobní prídelcovia boli spravidla nemajetní a tak im tiež boli poskytnuté rovnaké podmienky ako kolonistom - zvýhodnené úvery a odložené prvé splátky úverov. Bolo vymerané celkom 60 ha v katastrálnom území Macov, Malá Trnávka, Veľká Paka a Blatná na Ostrove. Z toho 9 ha na stavebné miesta. Takýmto sposobom bola postavená celá Malá Trnávka v katastri obce Trnávka /Tárnok/, kde uhorskí usadlíci, v tesnej blízkosti Macova - v miestach okolo macovskej cesty k Hapotskému lesu, dostali asi 150 jutár. 8 stavebných miest bolo k dispozícii na tieto účely aj v obci Macov. Ku každému stavebnému miestu sa počítalo s ornou podou o výmere min. 0,5 ha, ktorá slúžila ako pole alebo záhrada. O tieto prídely prejavilo záujem 36 záujemcov. O stavebnú plochu od 0.25 ha do 0,50 ha plus orná poda od 0,50 ha - 2,30 ha zažiadalo 22 občanov, len o stavebnú plochu od 0.25 - 0,50 ha zažiadalo 8 občanov, len o ornú podu od 0,80 ha - 7,50 ha zažiadalo 6 občanov. Najvačší prídel ornej pody dostal Pénzes József - 3,15 ha a Ferenc Miklós - 7,44 ha. Drobným prídelcom boli na základe ich žiadostí poskytnuté požičky približne 60.000 korún československých za rovnakých podmienok ako kolonistom. Prví kolonisti, ktorí zakladali kolóniu Macháza, prišli v r. 1924. Boli to tieto rodiny:

František Němec,

 legionár, s manželkou Mariou, dcérami Mariou, Františkou a Amáliou, synom Františkom, ktorí prišli z Jedlí /Morava - okres Šumperk/.   

Krejčí Josef,

legionár z prvého československého pluku Mistra Jana Husa, s manželkou Boženou,

Vojáček Stanislav,

 legionár zo 4. pluku Prokopa Velikého, s manželkou Františkou,

František Mrhálek

 s manželkou Annou, prišli od mesta Kroměříž na Morave

Kytlica Josef
s manželkou Františkou (sestrou pána Mrhálka)  a deťmi Mariou, Františkou, Ludmilou, Josefom a Jaroslavom. Prišli od mesta Kroměříž na Morave.

Linhart Josef
s manželkou Hedvikou, deťmi Josefom a Rudolfom a sestrou pani Hedviky
Filoménou z Lechotíc u Holešova na Morave, 

 Obdržálek Rudolf

s manželkou Bernardínou a deťmi (Vichtěnkou, Annou, Ludmilou a zrejme ďalšími,  prišli z Huštěnovíc na Morave,

Král Josef st.

s manželkou Janou a deťmi Karlom, Zdeňkom, Josefom, Janou a Milenou. Prišli z Vysokého Mýta v Čechách.

Burian František

 s manželkou Mariou a dcérami Mariou, Jiřinou a synmi Ludvíkom, Františkom a Josefom. 

Hasmanda (pravepodobne s rodinou)Okrem uvedených dostal tzv. prídel aj Jindřich Kubíček, ktorý prišiel z Jedlí (ako rodina Františka Němca). Ten však svoj prídel predal Josefovi Krejčímu a v Macove svoj domov nevybudoval.


1925

V r. 1925 sa konali druhé československé parlamentné voľby. Najviac mandátov v snemovni aj v senáte získala Republikánska strana zemědělského a
malorolnického lidu, na druhom mieste sa umiestnila Komunistická strana Československa, na treťom Československá strana lidová.

Narodil sa Fulajtár Ferenc. Manželom Josefovi a Božene Krejčovým se narodila dcéra Libuše.

Opravovala sa časť bývalého panského statku, v tejto dobe už v majetku Josefa Krejčího. Bola to časť, ktorá neskor slúžila ako krčma, obchod, kultúrny dom a obecný úrad. V roku 1925 táto časť bola upravená, aby slúžila ako škola a k nej pridružený učiteľský byt. Na zriadenie školy prispela "Slovenská Liga". V školskom roku 1925/26 tam bola zahájená výuka a prvým učiteľom bol p. Reitmajer. Druhým učiteľom bol zrejme p. Minařík, ktorého vystriedal p. Tlustý. Nie je
však známe kedy. V tomto roku bola pri škole zriadená aj školská knižnica. Starostom obce bol Rudolf Obdržálek.


1926

Zomrel pán Elek Titusz vo veku 43 rokov. Narodila sa Érsek Gizella. Stanislavovi Vojáčkovi a jeho žene Františke sa narodil syn Stanislav.

   Do Macházy prišli ďalší kolonisti -

pani Anna Kocholová

so synom Ľudevítom - z Maďarska, z mestečka Kiskoeroes.

František Zezula st.,

s manželkou Jenovéfou, so synmi Františkom, Antonínom a dcérou Žofiou prišli z Moravy - z obce Kladky
Antonín Chmelař

prišiel z Lechotíc od Holešova

1927

Za prezidenta Československa bol znovu zvolený Tomáš Garrigue Masaryk.

Od r. 1927 sa začal používať slovenský názov obce Macov.

Josefovi a Božene Krejčovým sa narodil syn Juraj.

Rudolfovi  Obdržálkovi a jeho žene Bernardíne sa narodil syn Milan.

 Josefovi Královi a jeho manželke Jane sa narodil syn Vlastimil.

Josefovi Linhartovi a jeho manželke Hedvike sa narodil syn Jaroslav.

Do Macova sa prisťahoval ďalší kolonista - p. Tomáš Rejšek s manželkou Josefou.

Pravdepodobne tohto roku sa do Macova prisťahovala sl. Bučková Františka, ktorá si zobrala za manžela Františka Němca ml. Nasťahovali sa do domu, ktorý František Němec ml. práve dostaval.

V tej dobe existoval na Macove obchod s rozličným tovarom, ktorý založil p. František Burian v priestoroch vlastného domu. Pivo bolo dodávané cez sklad v Šamoríne. Bolo to desať- a dvanásťstupňové pivo Březňák z pivovaru Janáček a syn z Uherského Brodu. Ďalej štrnásťstupňové pivo JAS a šestnásťstupňové pivo Porter. Podľa dochovaných dodacích lístkov sa predalo  100 - 250 štvrťlitrových fliaš dvanásťstupňového piva Březňák mesačne. Jedna fľaša sa predávala za 1,75 Kč.

Sl. Marie Němcová sa vydala za Karla Hromadu, ktorý sa do obce prisťahoval.

1929

27. októbra sa konali tretie československé parlamentné voľby. Išlo o predčasné voľby. V nich najviac mandátov získala Republikánska strana zemědělského a
malorolnického lidu, na druhom mieste skončila Československá sociálne demokratická strana robotnícka a na treťom mieste Československá strana národne
socialistická 

Josefovi a Božene Krejčovým sa narodila dcéra Božena.
Stanislavovi Vojáčkovi a jeho žene Františke sa narodil syn Milan.

Františkovi Mrhálkovi a jeho manželke Anne sa narodila dcéra Drahoslava.

Do miestnej školy nastúpila nová učitelka - slečna Jarmila Poupová, prišla z Pečiek od Kolína /z Čiech/.


1930

V r. 1930 žilo v obci 299 obyvateľov. Do obce sa prisťahoval Vladimír Albert.

Manželom Františkovi Zezulovi ml. a Marii Zezulovej rod. Burianovej sa narodil syn Václav.

Manželom Mrhálkovým sa narodil syn Ladislav.

Po Rejškovi prevzal usadlosť Malíček Antonín s manželkou, ktorí sa prisťahovali z Moravského Bouzova. Po návrate z vojenskej služby sa k nim prisťahoval syn pani Malíčkovej - Jan Nevrlý.

Zomrela pani Marie Němcová vo veku 57 rokov.

Pravdepodobne v tomto roku sa prisťahoval do obce p. Karel Hromada, ktorý sa oženil so sl. Mariou Němcovou.

13.júna bol obchodník p. František Burian vyrozumený, že mu "bola trvalo vypožičaná predajňa tabaku v Macove". Smeli sa v nej predávať aj noviny a časopisy.


1931

Karlovi Hromadovi a jeho manželke Marii sa narodil syn Vlastimil.

V r. 1931-32 sa začala stavať škola na pozemku o rozlohe viac ako 1 ha. Bola to jednotriedka s učitelským bytom a kabinetom. Škola bola vybudovaná
svojpomocne. Štrk a ostatný stavebný materiál dovážali občania sami so svojimi poťahmi zo železničnej stanice Veľký Lég. V prípade,  že občan sa nemohol zúčastniť prác osobne, zaistil za seba a na svoj účet náhradnú pracovnú silu. Na stavbe pracovali aj cudzí ľudia - murári, tesári. Pre budovateľov školy varila stravu pani Marie Burianová. Pozemok školy bol určený k výchove žiakov - učili sa pestovať zeleninu, pracovať na poli, na záhrade i v sade.

Do miestnej školy nastúpila Libuše Krejčová.


1932

Františkovi Zezulovi ml. a jeho manželke Marii sa narodil syn Jaroslav.

Do školy v Macove začal chodiť Stanislav Vojáček.

 

1933

Dňa 30.januára 1933 v Nemecku ríšsky prezident vymenoval Adolfa Hitlera za ríšského kancelára. Adolf Hitler bol nemecký národne socialistický politik, diktátor a ideológ nacizmu. Jeho politické posobenie vyvolalo druhú svetovú vojnu. Stal sa inšpirátorom a hlavným organizátorom masového vyvražďovania obyvatelstva a vojnových zajatcov  v okupovaných krajinách, hlavně v Sovietskom zvaze. Za nepriateľov Nemecka považoval Židov, Rómov, Slovanov, homosexuálov, kresťanov, zdravotne postihnutých a tiež svojich politických oponentov.

Zomrel pán Miklós Gyula vo veku 31 rokov.

Z obce sa odsťahoval p. Hasmanda s rodinou, jeho prídel, resp. nehnuteľnosti získal p. Jan Voznica s manželkou Marianou a deťmi: Antonínom, Valentínom, Vincencom, Karlom, Mariou, Žofiou, Anežkou, Františkou, Lenkou, Aloisiou.

P. Jan Nevrlý sa oženil so sl. Annou Daňkovou, ktorá sa prisťahovala z Lehníc - kolónie.

V r. 1933 bol Pozemkovým úradom vydaný súhlas s predajom časti panského dvora /dnes Obecný úrad a kultúrny dom/ Ludvíkovi Burianovi za účelom
zriadenia obchodu a pohostinstva.

Do školy nastoupili Juraj Krejčí, Jaroslav Linhart a Milan Obdržálek. Bola to jednotriedna škola a učiteľkou bola pani Burianová.


1934

Za prezidenta Československa bol znovu zvolený Tomáš Garrigue Masaryk.


1935

19. mája
sa uskutočnili voľby do Národného zhromaždenia. V nich sa najsilnejšou stranou stala Agrárna strana, druhou najsilnejšou stranou bola Sudetonemecká
strana, tretí najvačší počet mandátov získala Sociálne demokratická strana robotnícka.

Abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk a za nového prezidenta bol zvolený dr. Edvard Beneš.

Narodil sa Vladuška Burian Ludvíkovi a Jarmile Burianovým.

Sl. Žofie Zezulová sa vydala za p. Jána Balážiho a odsťahovala sa z Macova..

Do miestnej školy začali chodiť Božena Krejčová a Milan Vojáček.

 

1936

Karlovi Hromadovi a Marii Hromadovej sa narodila dcéra Marie.

V r. 1936 do prvej triedy miestnej jednotriedky nastúpili títo žiaci: Václav Zezula, Ladislav Mrhálek,

 

1937

Zomrel pán Pénzes József vo veku 68 rokov.Zomrel syn manželov Nevrlých.

Antonín Zezula sa oženil s Amáliou Němcovou.

Do miestnej školy podľa dobovej fotografie chodilo 20 detí. Miestnu školu opustil Stanislav Vojáček.

1938

Manželom Nevrlým sa narodila dcéra Stanislava